Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделение по асистирана репродукция”

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

„Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория“

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология"

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция

Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

„Доставка на медицински изделия за отделение по Образна диагностика“

„Доставка на течен кислород и други медицински газове за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

"Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства"

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

„Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура“

„Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение“

„Доставка на абдоминални и торакални стент-графт системи“

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

"Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за нуждите на болница "Лозенец""

"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на специализирана апаратура за Клинична лаборатория за биохимични, имунологични и хематологични изследвания с доставка на резервни части"

“Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”