Обществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016

“Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за нуждите на болница "Лозенец"”

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

“Доставка на реактиви за кръвен анализ и консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнит

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

“Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура”

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

“Абонаментно софтуерно поддържане на внедрените софтуерни пакети и подсистеми на програмен продукт Mаconomy (Client/Server version) на Deltek в болница „Лозенец””

„Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Договаряне без обявление: Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

“Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“


„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

От: 12.04.2016, До: 12.04.2021

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 10.02.2016, До: 10.02.2021

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

От: 11.01.2016, До: 18.12.2020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца”

От: 31.10.2014, До: 31.10.2020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

От: 21.10.2014, До: 21.10.2020

“Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене в Университетска болница „Лозенец“ за период от 12 месеца”

От: 08.10.2015, До: 08.10.2020

Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции

От: 05.10.2015, До: 05.10.2020

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 месеца

От: 29.09.2015, До: 29.09.2020

"Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили на болница "Лозенец""

От: 01.08.2014, До: 30.08.2020

Доставка на гориво за отопление

От: 01.08.2014, До: 30.08.2020

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок от 24 месеца”

От: 24.06.2015, До: 24.06.2020

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

От: 16.06.2015, До: 16.06.2020

Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

От: 24.04.2015, До: 24.04.2020

Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски за срок от 12 месеца

От: 23.04.2015, До: 23.04.2020

Предоставяне на юридически консултации на Болница "Лозенец" във връзка с прилагането на ЗОП

От: 14.04.2016, До: 14.04.2020

“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

От: 07.04.2016, До: 07.04.2020

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

От: 04.04.2016, До: 04.04.2020

Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца

От: 02.04.2015, До: 02.04.2020

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

От: 20.03.2015, До: 20.03.2020

“Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции”

От: 14.03.2016, До: 14.03.2020

„Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1 ”

От: 07.03.2016, До: 07.03.2020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

От: 20.01.2015, До: 20.02.2020

“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

От: 19.02.2015, До: 19.02.2020

Договаряне без обявление: Доставка на резервана част за магнитно резонансен томограф при условията на изключителна спешност.

От: 02.02.2015, До: 02.02.2020

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”

От: 27.01.2016, До: 27.01.2020

“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”

От: 18.01.2016, До: 23.01.2020

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

От: 19.01.2016, До: 19.01.2020

Договаряне без обявление по ЗОП: “Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца от сключване на договор"

От: 12.01.2016, До: 12.01.2020

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

От: 17.12.2015, До: 23.12.2019

“Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции”

От: 11.11.2015, До: 11.11.2019

„Абонаментно софтуерно поддържане на внедрените програмни продукти, в болница „Лозенец””

От: 07.10.2015, До: 07.10.2019

“Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

От: 05.10.2015, До: 05.10.2019

“Доставка на медицински изделия, консумативи, разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец “ по обособени позиции

От: 15.09.2015, До: 15.09.2019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 30.06.2014, До: 28.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура и резервна част за ултразвуков хирургичен аспиратор“ за период

От: 30.06.2014, До: 28.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло и постелен инвентар за нуждите на Университетска болница “ЛОЗЕНЕЦ"

От: 27.06.2014, До: 23.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на системи за механична поддръжка на сърдечно съдова циркулация”

От: 27.06.2014, До: 23.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 26.06.2014, До: 22.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

От: 25.06.2014, До: 21.07.2014

„Доставка на консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове” за срок от 12 месеца

От: 20.06.2014, До: 17.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини в Университетска болница „Лозенец“”

От: 19.06.2014, До: 16.07.2014

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

От: 18.06.2014, До: 15.07.2014

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ, РАЗТВОРИ И СУХ БИКАРБОНАТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ “ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

От: 13.06.2014, До: 10.07.2014

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”“

От: 12.06.2014, До: 08.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на платформа за хемодинамичен мониторинг, окомплектована с консумативи, необходими за въвеждане в експлоатация и обучение на персонала ”

От: 10.06.2014, До: 07.07.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация” за период от 12 месеца

От: 16.05.2014, До: 11.06.2014

"Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти извън позитивния лекарствен списък за нуждите на болница „Лозенец”, за период от 12 месеца”

От: 14.05.2014, До: 10.06.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични медицински изделия (консумативи) по обособени позиции” за период от 1 година

От: 25.04.2014, До: 21.05.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 25.04.2014, До: 20.05.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, лабораторни реактиви за хистология и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 мес

От: 16.04.2014, До: 13.05.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Надграждане на видеоплатформи OLYMPUS в клиниката по гастроентерология към Университетска болница “Лозенец” за високоспециализирани ендоскопски изследвания и терапия”

От: 14.04.2014, До: 26.04.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” за срок от 12 месеца

От: 07.02.2014, До: 06.03.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца“

От: 20.12.2013, До: 21.01.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на пликчета или опаковки за стерилизация с етилен оксид, аксесоари за дезинфекция и консумативи, детергенти и препарати за почистване по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 17.12.2013, До: 16.01.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно сервизно поддържане на апаратура с източници на йонизиращо лъчение, по обособени позиции, включващо доставка на резервни части, за срок от 12 месеца”

От: 04.12.2013, До: 15.01.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хирургически контейнери, консумативи и инструменти за апарати в операционен блок по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 17.12.2013, До: 13.01.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение № 1 – за срок от една година”

От: 12.12.2013, До: 10.01.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства по обособени позиции за нуждите на отделение по „Хемодиализа” в болница „Лозенец””

От: 04.12.2013, До: 09.01.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на консумативи, защитно облекло и негативоскопи за отделение по "Образна диагностика" в болница „Лозенец””

От: 05.12.2013, До: 08.01.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за образна диагностика в Болница “Лозенец” и обучение на персонала за работа с тях “

От: 21.11.2013, До: 16.12.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и пускане в експлоатация на специализирано обзавеждане и оборудване за болнични помещения“

От: 05.11.2013, До: 02.12.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология“ за период от 12 месеца

От: 14.10.2013, До: 07.11.2013

“Доставка на консумативи за централна стерилизация и дезинфекция по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 02.08.2013, До: 19.08.2013

“Доставка на консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, по обособени позиции за период от 12 месеца”

От: 02.08.2013, До: 19.08.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 05.07.2013, До: 30.07.2013

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧНА СТРУКТУРА - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”ЗА ПЕРИОД ОТ 36 МЕСЕЦА

От: 17.06.2013, До: 29.07.2013

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 02.07.2013, До: 29.07.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 03.07.2013, До: 29.07.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции”

От: 01.07.2013, До: 26.07.2013

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

От: 02.07.2013, До: 26.07.2013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

От: 01.07.2013, До: 25.07.2013

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””

От: 01.07.2013, До: 25.07.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции” за период от 12 месеца

От: 01.07.2013, До: 25.07.2013

Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок от 24 месеца

От: 17.06.2013, До: 12.07.2013

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на медицинска апаратура” за срок от 48 месеца

От: 22.02.2013, До: 25.03.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултипараметров анализатор за хемостазен анализ за нуждите на клинична лаборатория в Университетска болница „Лозенец”

От: 13.02.2013, До: 06.03.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

От: 06.02.2013, До: 22.02.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: “Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на резервни части, материали и консумативи) за служебните автомибили на болница „Лозенец“

От: 17.12.2012, До: 14.01.2013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет: "НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РАЙОНА НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

От: 21.12.2012, До: 08.01.2013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” за срок от 12 месеца

От: 19.12.2012, До: 04.01.2013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ с предмет: „Доставка на консумативи за апарати ABL- 700 и ABL -800, за извършване на кръвно газови, електролитни и биохимични анализи” за срок от 48 месеца

От: 03.12.2012, До: 17.12.2012

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

От: 02.11.2012, До: 14.12.2012

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

От: 15.11.2012, До: 12.12.2012

„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА" В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

От: 17.10.2012, До: 16.11.2012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМОЩНИ ОБЕКТИ КЪМ СТОПАНСКИ БЛОК."

От: 25.10.2012, До: 12.11.2012

“ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

От: 10.10.2012, До: 31.10.2012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ“

От: 19.09.2012, До: 30.10.2012

„Доставка на лабораторно оборудване, обзавеждане, консумативи и софтуер за нуждите на лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика в Университетска болница „Лозенец”

От: 03.10.2012, До: 30.10.2012

ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА ЛОГИСТИЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ВЪТРЕБОЛНИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

От: 01.10.2012, До: 25.10.2012

Aбонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях, по обособени позиции за период от 12 месеца от сключване на договор

От: 06.08.2012, До: 30.08.2012

Рамково споразумение за доставка на резервни части еквивалентни за уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях” по обособени позиции, за период от 36 месеца от сключване на договор

От: 06.08.2012, До: 30.08.2012

Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”

От: 06.08.2012, До: 30.08.2012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

От: 07.08.2012, До: 30.08.2012

“Доставка по обособени позиции на консумативи за отделение по „Хемодиализа” , в болница „Лозенец”, за период от 24 месеца от сключване на договор”

От: 13.07.2012, До: 23.08.2012

„Доставка на резервни части /рентгенова тръба, хаубе и модул за управление на анода/, еквивалентни за графично - скопичен дигитален рентгенов апарат с дистанционно управление PRESTIGE II MPH65 DRS”

От: 30.07.2012, До: 23.08.2012

„Доставка на консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове” за период от 24 месеца от с

От: 24.07.2012, До: 21.08.2012

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа в болница „Лозенец”

От: 14.05.2012, До: 21.06.2012

“Доставка по обособени позиции на специализирана, регистрираща хартия за работата на медицинска техника и апаратура в болница „Лозенец”

От: 04.05.2012, До: 28.05.2012

Доставка по обособени позиции на медицински изделия и консумативи за отделение по УНГ, в болница „Лозенец”, за период от 24 месеца от сключване на договор

От: 10.05.2012, До: 20.05.2012

“Доставка на КАТЕТРИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА СИСТЕМА RDN за нуждите на КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ Болница „Лозенец”

От: 20.03.2012, До: 18.04.2012

Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на отделение по хемодиализа в болница „Лозенец”

От: 01.02.2012, До: 24.02.2012