Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Доставка на професионални хигиенни почистващи консумативи“

„Доставка на медицински консумативи и галенови разтвори“

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в МБАЛ “Лозенец” ЕАД“

„Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене за МБАЛ “Лозенец” ЕАД”

Повторна покана за „Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ EАД"

„Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ EАД

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите от болница "Лозенец"

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

„Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”“

„Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция и стерилизация”

“Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на болница „Лозенец““

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на Болница „Лозенец"

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец"

„Застраховане на имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили и недвижими имоти“

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”