Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

“Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на болница „Лозенец““

Дата: 02.05.2019 11:30:46

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 02.05токол.2019

Обява -02.05.2019

Документация - 02.05.2019

Техническа спецификация - 02.05.2019

Техническо предложение - 02.05.2019

Ценово предложение -02.05.2019

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 14.05.2019

Протокол - 21.05.2019

Договор - 04.06.2019