Новини

Съобщение

03 September 2014

На 04.09.2014 г. от 14:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”, ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА” между класираните на първо място оферти за обособени позиции 224 и 226 на участниците „Софарма трейдинг“ АД и "Фьоникс фарма" ЕАД.