Новини

Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”

30 October 2014

На 31.10.2014 г. от 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“,  на основание чл. 71 ал. 5 т. 1 от ЗОП, Комисията назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка намедикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец” ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници, за следните обособени позиции:

 

Обособена позиция

Международно непатентно наименование /INN/

Участници класирани на първо място

26

Ursodeoxycholic acid

„Софарма трейдинг“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД

37

Mesalazine

„Софарма трейдинг“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД

45

Insulindetemir

„ФьониксФарма“ ЕАД

„Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД

148

Sodiumhydrogencarbonate

„Софарма трейдинг“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД

160

Amiodarone

„Софарма трейдинг“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД

184

Furosemide

„Маримпекс-7“ ЕООД

„ФьониксФарма“ ЕАД

201

PropranololHydrochloride

„Маримпекс-7“ ЕООД

„ФьониксФарма“ ЕАД

221

Amplodipine

„Маримпекс-7“ ЕООД

„Търговска Лига Национален Аптечен Център“ АД

236

Diltiazem

„Търговска Лига Национален Аптечен Център“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД

318

Methylprednisolone

„Софарма трейдинг“ АД

„Медекс“ ООД

399

Metronidazole

„Софарма трейдинг“ АД

„Б. Браун Медикал“ ЕООД

415

Lamivudine

„Софарма трейдинг“ АД

„Медекс“ ООД

431

Sirolimus

„Софарма трейдинг“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД

470

Fentanyl

„Софарма трейдинг“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД

497

Fentanyl

„Маримпекс-7“ ЕООД

„ФьониксФарма“ ЕАД

513

Diazepam

„Софарма трейдинг“ АД

„ФьониксФарма“ ЕАД