Научно-изследователска дейност

Специализацията и следдипломното обучение на персонала в УБ „Лозенец“ се извършват по утвърдени от директора програми.

Образованието на медицинските специалисти е заложено като задължително изискване за заемане на длъжност в Университетска болница „Лозенец“.

Повишаването на професионалните знания и умения на всеки работещ в УБ „Лозенец“ се програмира ежегодно с формите и средствата за провеждане на следдипломно обучение за придобиване на специалност и продължаващо обучение.

Следдипломното обучение на лекарите в УБ „Лозенец“ включва специализация и продължителна квалификация.

Лекарите със специалности, съответстващи на тези в Болница „Лозенец”, провеждат обучението си в съответните клиники. Лекарите, зачислени за специализация по други специалности, за които УБ „Лозенец“ не е акредитирана като база, провеждат обучението си извън болницата.

Основна форма на продължителна квалификация на лекарите от УБ „Лозенец“ са тематичните курсове по актуални проблеми в медицината и здравеопазването и въвеждане на нови методи за изследване и лечение, курсовете за индивидуално обучение, колегиуми, клинико-лабораторни, клинико-рентгенологични и патолого-анатомични срещи.

Плановете за следдипломно обучение на лекарите, медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите се изготвят ежегодно от клиниките, отделенията и лабораториите на болницата и се одобряват от директора.

В болницата се провеждат дейности по:

  1. Следдипломно обучение на лекари, специалисти по сестрински грижи и лица, завършили медицински колеж;
  2. Клинично обучение на студенти по медицина, сестрински грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи.

УБ „Лозенец“ е база за обучение на студенти от Факултета по медицина на СУ „Св. Климент Охридски“.