Контролни органи

В МБАЛ „Лозенец“ ЕАД са създадени и функционират:

 1. Медицински съвет
 2. Съвет по здравни грижи
 3. Лечебно-контролна комисия
 4. Комисия по вътреболничните инфекции
 5. Комисия по лекарствената политика
 6. Комитет по условията на труд
 7. Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки

Медицинският съвет е консултативен орган при управлението на болницата и се състои от директорите на клиниките, отделенията, лабораториите, заместник-директорите, началника на болничната аптека, главната медицинска сестра, председателя на дружеството на съсловната организация на БЛС.

Медицинският съвет провежда заседания най-малко веднъж на 3 месеца, които се председателстват от директора на болницата. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Съвета. На заседанията на Медицинския съвет се водят протоколи, които се подписват от присъствалите членове и председателя.

Медицинският съвет се грижи за:

 1. Изпълнението на плана за дейността на болницата, медицинската, социалната и икономическата ефективност;
 2. Предложенията на директорите на клиники, отделения и лаборатории за подобряване на структурата и дейността им;
 3. Информационната дейност на болницата и предлага мерки за подобряването ѝ;
 4. Въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
 5. Програмите за научна дейност на болницата;
 6. Правилниците за вътрешния ред на клиниките и отделенията в частта им, свързана с осъществяването на дейността на функционалните екипи, реда за превеждане на пациент от едно отделение в друго и реда за осъществяване на консултативна помощ.

Лечебно-контролната комисия в болницата е контролен орган по диагностично-лечебния процес. Тя заседава най-малко 1 път месечно и нейната функция е:

 1. Следи за цялостното спазване на диагностично-лечебния процес в болницата в съответствие с утвърдените медицински стандарти;
 2. Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности в болницата;
 3. Произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи, когато е сезирана от съответното структурно звено в болницата;
 4. Контролира спазването на правилата за добра медицинска практика;
 5. Анализира несъвпадението на клиничната с патологоанатомичната диагноза на починали болни в болницата;
 6. Всяко тримесечие изготвя доклад за своята дейност и прави предложения до директора за подобряване на лечебната дейност.

Комисията за борба с вътреболничните инфекции:

 1. Разработва, обсъжда и приема планове за профилактика на вътреболничните инфекции въз основа на извършени проверки и проучвания;
 2. Упражнява текущия контрол върху състоянието на болничната хигиена и противоепидемичния режим;
 3. Анализира заболеваемостта от вътреболнични инфекции и предлага решения на ръководството на болницата на всеки 3 месеца;
 4. Разработва антибиотичната политика на болницата и контролира изпълнението ѝ;
 5. Активно издирва вътреболнични инфекции, организира проверки и контролира регистрацията им;
 6. Разработва програми и указания за повишаване квалификацията на кадрите по проблемите на вътреболничните инфекции.

Съветът по здравни грижи в болницата е консултативен орган на главната медицинска сестра. Председател на съвета е главната медицинска сестра на болницата. В Съвета по здравни грижи участват старшите медицински сестри (акушерки, лаборанти, рехабилитатори) на клиниките, отделенията и лабораториите. Съветът по здравни грижи заседава два пъти в месеца по утвърден график. Той:

 1. Организира и координира качеството на сестринските грижи;
 2. Планира и провежда следдипломното обучение на сестринския персонал в болницата.

Лекарствената комисия на болницата:

 1. Следи за цялостното спазване на принципите и особеностите на медикаментозното лечение в болницата;
 2. Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на назначаваните медикаменти при диагностично-лечебните процедури на пациентите;
 3. Осигурява периодична информация за нови и утвърдили се като ефективни медикаменти и схеми на лечение и взема отношение по разработването и периодичното актуализиране на рационални схеми за медикаментозно лечение при определени нозологични единици с цел избягване на полипрагмазията;
 4. Обсъжда и предлага за изпитване и внедряване в болницата на нови лекарствени средства;
 5. Предприема актуализация на списъците с медикаменти в лекарствените шкафове в клиниките, отделенията и кабинетите по отношение на техния вид, качество и количество;
 6. Предлага периодично да се актуализира минималният резерв от медикаменти в болницата с оглед нормалното протичане на диагностично-лечебния процес и оптималното използване на финансовите ресурси.

Комисията за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки:

 1. Контролира предписването, съхраняването и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки и спазването на стандарта по Чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
 2. Анализира сериозните нежелани реакции, инциденти и грешки;
 3. Дава предложения за подобряване на работата с кръв и кръвни съставки.

Комитетът по условията на труд:

 1. Обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлага мерки за подобряването ;
 2. Обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите;
 3. Обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места и предлага решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работниците и служителите;
 4. Извършва проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 5. Следи състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
 6. Участва в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.