Финансиране

Източници за финансиране на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД са:

 1. Националната здравноосигурителна каса;
 2. Дружествата за доброволно здравно осигуряване;
 3. Местни и чуждестранни компании и частни лица.

Трансплантацията на органи, тъкани и клетки се финансира по реда на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД може да развива дейност и по национални здравни програми, финансирани по реда на Закона за здравето.

Приходите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД се формират от постъпления от:

 1. Средства от Националната здравноосигурителна каса за пакета здравни услуги, приети с Националния рамков договор и сключени договори с Националната здравноосигурителна каса;
 2. Средства от доброволни здравноосигурителни фондове по сключени договори за медицинска помощ;
 3. Директни плащания от местни и чуждестранни частни лица или компании за медицинско обслужване;
 4. Приходи от обучение на студенти, специализанти и докторанти по договори с висши медицински училища;
 5. Отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащата нормативна уредба;
 6. Дарения, завещания и помощи;
 7. Други, които не противоречат на действащата нормативна уредба.

Изразходването на средствата се извършва за:

 1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и други правоотношения, както и съответните осигурителни плащания;
 2. Издръжка;
 3. Основни ремонти;
 4. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.