Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор и осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Университетска болница „Лозенец“ за срок от 12 месеца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 13.03.2015 15:02:52

Документация - 13.03.2015 15:02:52


Срок за получаване на офертите: до 23.03.2015 г., 16.30, в отдел „Деловодство и архив“ на Болница „Лозенец“, гр. София - 1407, ул. „Козяк” № 1.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 24.03.2015 г. в административната сграда на Болница „Лозенец“, гр. София - 1407, ул. „Козяк” № 1.

Разяснение 18.03.2015 16:32:28

Разяснение 2 19.03.2015 14:12:34

ОТТЕГЛЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор и осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Университетска болница „Лозенец“ за срок от 12 месеца 23.03.2015 г.« Обратно към всички поръчки