Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”

Публична покана - 26.02.2016 14:27:47
Документация - 26.02.2016 14:27:09

Техническа спецификация - 26.02.2016 14:30:02
Техническо предложение - 26.02.2016 14:30:18
Ценово предложение - 26.02.2016 14:30:32


Срок за получаване на офертите: до 08.03.2016 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1
Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 09.03.2016 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Протокол -16.03.2016 13:05:45

Договор IX-4-8 от 31.03.2016 г. -01.04.2016 13:20:25

Информация за плащане 06.12.2016 17:27:52

Допълнително споразумение -  28.03.2017 11:09:13

Информация за плащане 09,01,2019 14:40:20« Обратно към всички поръчки