Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца

Публична покана - 17.02.2016 15:47:23

Документация - 17.02.2016 15:48:12

Техническа спецификация - 17.02.2016 15:48:43

Техническо предложение - 17.02.2016 15:48:58

Ценово предложение - 17.02.2016 15:49:11

Срок за получаване на офертите: до 26.02.2016 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 15:00 часа на 29.02.2016 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Протокол - 09.03.2016 14:11:28

Договор IX-2-8 от 30.03.2016 г. - 31.03.2016 14:43:16

Информация за гаранция 30,04,2018 10:03:38

Информация за плащане 17,01,2019 08:55:54« Обратно към всички поръчки