Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютърна и размножителна техника за нуждите на Болница „Лозенец“”

Публична покана - 29.10.2015 г. 14:11:19

Документация - 29.10.2015 14:12:40

Техническа спецификация - 29.10.2015 14:14:27

Техническо предложение - 29.10.2015 14:14:50

Ценово предложение - 29.10.2015 14:15:15

Срок за получаване на офертите: до 11.11.2015 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1
Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 12.11.2015 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

ОТТЕГЛЕНА ПУБЛЧИНА ПОКАНА: “Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютърна и размножителна техника за нуждите на Болница „Лозенец“” - 05.11.2015 г.« Обратно към всички поръчки