Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Годишна абонаментна поддръжка на мозаечни и мраморни настилки в университетска болница „Лозенец““

Публична покана - 17.04.2015 15:03:20

Документация - 17.04.2015 15:07:15

Срок за получаване на офертите: до 27.04.2015 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 28.04.2015 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Доклад - 14.05.2015 15:01:26

Протокол - 14.05.2015 15:08:21

Договор IX-11-8/09.06.2015 - 09.06.2015 14:01:26

Информация за плащане 20.12.2016 14:44:52« Обратно към всички поръчки