Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Методия Секуловски, д.м.


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Секуловски е завършил медицина в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013г.

От завършването си до момента работи в болница Лозенец.

През 2020 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по медицина. От 2021 г. е главен асистент в „Катедрата по хирургически болести, акушерство и гинекология“ към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Преминал е различни обучения и курсове по анестезиология, интензивно лечение, спешна медицина, трансплантация на органни и тъкани, лечение на болката и др.

Участва в национални и международни научни конференции с доклади, презентации и публикации. Награждаван за постижения в научноизследователската и социалната дейност. 

Член на Български лекарски съюз, Дружеството на анестезиолозите в България, Европейското дружество по анестезиология и интензивно лечение, Европейското дружество за регионална анестезия и Европейското дружество по интензивно лечение.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540