Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
27.02.2023 Понеделник
свободно място за длъжността „специализант по лабораторна вирусология“ - за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД

О Б Я В Я В А

1 свободно място за длъжността „специализант по лабораторна вирусология“ /за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите  /

 

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да представят следните документи:

-  Заявление за кандидатстване – свободен текст

-  Автобиография – европейски формуляр

-  Мотивационно писмо

-  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по съответното направление в областта на биологическите науки и биотехнологиите  и приложението към нея – ксерокопие, заверено с гриф „Вярно с оригиала“ и подпис

-  Свидетелство за придобита специалност в системата на здравеопазването(ако има такава)

 

Документите се представят в Деловодството на болницата в срок до 16.30 ч. на 27.03.2023 г.

 

Подборът ще се извърши по документи и събеседване и съобразно разпоредбата на чл.47 от Наредба 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на събеседването.

За допълнителна справка и информация: тел. 02/9607 483, 02/9607 775