Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Георги Хаджидеков, д.м.


Лекар-специалист

Отделение по образна диагностика

Специалност
Образна диагностика


График прегледи

По график:
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30

Проф. д-р Георги Хаджидеков завършва Медицински факултет на Медицински университет-София през 2001 г. с магистърска степен по „Медицина“. През 2006 г. придобива специалност „Образна диагностика“, през 2011 г. – научната степен „Доктор“ след успешна защита на дисертация на тема „Магнитнорезонансна урография в детската възраст“, а през 2023 г. придобива научната степен "Професор". През 2014 придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Специализира една година в университетската болница „Jean Minjoz“, Безансон, Франция. Хабилитиран през 2013г. с академична длъжност „Доцент“ по Образна диагностика. От 2002 е част от екипа на УМБАЛ „Лозенец“ и от 2007 е щатен преподавател към Катедра „Физика, биофизика и рентгенология“  на Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Лектор на български и английски език на студенти-медици и специализанти по Образна диагностика.

Проф. д-р Георги Хаджидеков владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика.

Професионалните му и научни интереси са в областта на феталната ипедиатрична образна диагностика, урогенитална образна диагностика, съвременни методи на образната диагностика на сърдечносъдовата система, модерните технологии в образната диагностика и др.

Проф. д-р Хаджидеков е автор на 95 пълнотекстови публикации, от които 35 в международни научни издания (21 с Импакт-Фактор) и 62 в научна периодика у нас. Автор и съавтор на глави в 6 монографии, издадени в чужбина и 1 университетско ръководство у нас. Трудовете му са цитирани над 190 пъти в научни издания в чужбина. Участвал е с лекции и доклади на 58 специализирани научни форума в чужбина и 42 в страната. Член на  редица международни научни дружества - European Society of Radiology (ESR), European Society of Urogenital Radiology (ESUR), European Society of GastroAbdominal Radiology (ESGAR),  European Society of Pediatric Radiology (ESPR), както и Българския лекарски съюз и Българската асоциация по радиология. Член на редакционния съвет на списание InternationalJournalofGynecology, ObstetricsandNeonatalCare, Рентгенология & Радиология и Български Медицински Журнал.

Владее френски и английски език.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540