Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Утвърден ценоразпис
Медицинските услуги по Раздел I от Ценоразписа се заплащат:

1. От лица „които не са здравноосигурени по реда и условията на Закона за здравното осигуряване;
2. От здравноосигурени лица „които желаят да ползват медицински услуги извън установените в Националния рамков договор ред и условия за ползването им;
3. В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с НЗОК или са извън договореното в Националния рамков договор;
4.В случаите, когато медицинските услуги са извън изброените в чл.82,ал.1, 2, и З от Закона за здравето.

• Ценоразпис УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД може да изтеглите от ТУК.

• 
Ценоразпис МЦ „Лозенец“ ЕАД може да изтеглите от ТУК.


Медицинските услуги по Раздел I не включват в цената си медикаменти, медицински изделия и консумативи изразходвани в хода на лечението за конкретен пациент - те се заплащат допълнително от пациента по доставни цени.

Услугите по Раздел II от Ценоразписа се заплащат в случаите, когато лицата желаят да ползват допълнителните услуги, посочени в него, съгласно чл.2, ал.3 и &1, т.8 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Услугата избор на лекар/екип се предоставя след подписване от лицето на съответния образец заявление към Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Услугите за подобрени битови условия и за допълнително обслужване, се предоставят след подписване на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Предоставянето на самостоятелна стая с или без придружител може да се осъществи само при наличието на свободни болнични стаи.
Медицинските и допълнително поисканите услуги се заплащат по следния начин:

1. В брой, на касите в „Регистратура“ на УМБАЛ „Лозенец“ ЕООД, гр. София, ул.Козяк N1
2. По банков път по сметката па УМБАЛ „Лозенец“ ЕООД
3. Чрез пос терминалните устройства в „Регистратура“ на УМБАЛ „Лозенец“ ЕООД

Водещи принципи в работата на УМБАЛ „Лозенец“ ЕООД винаги са били и ще бъдат: безкомпромисно качество на медицинската услуга, компетентност и професионализъм във всяка една сфера.


Личното отношение към всеки пациент стои на. първо място в УМБАЛ „Лозенец“ ЕООД. За нас с важно всеки пациент да получи най-доброто обслужване от началото до края на своя
престой. Топлото посрещане, отзивчивостта и стремежът за предоставяне на максимално удобство на пациентите са основно задължение на всеки служител па медицинския център.