Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Оказване на медицинска помощ на чужденци


Пациенти, граждани на страни – членки на Европейския съюз

МБАЛ „Лозенец“ е длъжна да окаже спешна и неотложна медицинска помощ при временното пребиваване на територията на България на всеки гражданин на страна – членка на Европейския съюз в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване.


Оказване на медицинска помощ на чужденци
Оказване на медицинска помощ на чужденци
Оказване на медицинска помощ на чужденци
Оказване на медицинска помощ на чужденци

За всеки чужд гражданин, нуждаещ се от спешна и неотложна медицинска помощ, са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.

Лекарят от МБАЛ „Лозенец“ определя обема и вида на медицинската помощ, която да бъде предоставена на пациента.

При посещение в болница „Лозенец“ на граждани от ЕС, които временно пребивават в България, от тях се изисква да представят  удостоверителен документ за право на обезщетения под формата на медицинската помощ от пакета за задължителното здравно осигуряване и спешната медицинска помощ. Това може да бъде европейска здравноосигурителна карта или сертификат за заместване. Тези документи удостоверяват правото на пациента да получи спешна и неотложна медицинска помощ.

Ако пациентът не разполага с нито един от двата документа, това не отнема правото  му на медицинска помощ. При необходимост един от двата документа може да бъде допълнително изискан от съответния компетентен здравен осигурител или с посредничеството на  НЗОК. Техните служители се свързват със здравния осигурител в съответната страна, който потвърждава правото на гражданина на медицинска помощ.

При необходимост от оказване на извънболнична помощ, извън случаите на спешност, пациентът следва да се насочи към лечебно заведение имащо договор с НЗОК. При желание на пациента  да бъде обслужен в болница „Лозенец“ той трябва да заплати оказаната му помощ по ценоразписа на МБАЛ „Лозенец“, тъй като болницата няма договор с НЗОК за оказване на извънболнична помощ.

Когато спешността на медицинското състояние налага болнично лечение, гражданинът на ЕС не заплаща за лечението на заболяванията, които се заплащат по клинична пътека от НЗОК или от Министерството на здравеопазването.

Освен на спешна медицинска помощ гражданите на ЕС имат право и на планова медицинска помощ, но само ако са получили предварително разрешение от техните здравноосигурителни институции. Когато пациентът представи такова, МБАЛ „Лозенец“ следва да го обслужи и да отчете направените разходи така, сякаш той е осигурен в България.

Пациенти, граждани на страни извън Европейския съюз

Чужденците, които пребивават краткосрочно в България, както и лица с двойно българско или чуждо гражданство, които не се осигуряват по Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по ценоразписа на МБАЛ „Лозенец“, освен ако не е предвидено друго в международен договор между България и съответната държава.

Лечението на членовете на дипломатическите, консулските и другите постоянни представителства на чужди страни у нас и кредитирани постоянни представители и експерти на международни организации, на техните сътрудници и техническия персонал и на членовете на семействата им се извършва съгласно сключените спогодби и договори. Когато не съществуват подобни договори, пациентите трябва да заплатят оказаната им медицинска помощ според ценоразписа на МБАЛ „Лозенец“.