Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Ранната диагностика на глаукомата е основен фактор за запазване на зрителната функция

Глаукомата включва група хронични прогресиращи невродегенеративни заболявания, които нелекувани, водят до невъзвратима загуба на зрението.

Тя е на второ място като причина за необратима слепота в света. Почти 8 мил. души са загубили зрението си поради глаукома, като от тях 3.6 мил. са слепи и 4.2 мил. са с умерено или тежко увреждане на зрението. До 2040 г. се очаква броят на глаукомно-болните да достигне 110 мил.

Всичко това определя глаукомата като социално значимо заболяване. Поради безсимптомното й протичане, профилактиката и ранната диагностика и лечение са от първостепенно значение за запазване на зрителната функция.

С интензивното развитие на технологиите, ние, офталмолозите, разполагаме с методи за откриване на много ранни промени в зрителната функция в резултат на глаукомата.

Причините за развитие на глаукома не са напълно изяснени. Установена е наследственост, изолирани са и някои от патологичните гени. Наличието на съдова дисрегулация, артериална хипотония, артериална хипертония, вазоспастичен синдром, също благоприятстват развитието на глаукома. Повишените нива на глутамат и азотен оксид, които са токсични за ганглийните клетки; наличието на повишени нива на свободни радикали, което води до оксидативен стрес в тъканите, също са предпоставка за развитие на заболяването.

Рискови фактори за поява на глаукома са: високото вътреочно налягане, ниското перфузионно налягане, напредналата възраст, наследствеността, миопията, захарния диабет, сърдечно-съдовите заболявания, черната раса. Според последните препоръки тънката роговица не се счита за самостоятелен рисков фактор.
Повишеното ВОН е рисков фактор, но съществува и глаукома с нормални стойности на ВОН, която се открива по-трудно. Приема се, че тази форма представлява съдово-дегенеративен процес, поради хроничната хипоксия на зрителния нерв.

Най-често срещана е първичната откритоъгълна глаукома, протичаща с високо вътреочно налягане. Основна причина за повишаването му са болестни промени в тъканите на окото, което води до повишено съпротивление на отвеждане на вътреочната течност.

Поставянето на диагнозата става при наличие на анамнеза за наследственост и придружаващи рискови заболявания, измерване на ВОН (нормално стойностите на ВОН са до 21 mmHg, с нормални денонощни колебания не повече от 4 mmHg) При измерването на ВОН е важно да се има предвид дебелината на роговицата, тъй като при тънка роговица се измерват фалшиво по-ниски стойности, а при по-дебела – по-високи.

Изследва се структурата на преднокамерния ъгъл, прави се оценка на състоянието на зрителния нерв. Задължително се извършва компютърна периметрия, която показва наличие на функционални промени в зрителното поле и оптична кохерентна томография (или т. нар. очен скенер), която визуализира наличието на структурни промени в ретината в резултат от глаукомата.

През последните години все повече научни съобщения изтъкват ролята на патерната електроретинография като диагностичен инструмент за откриване на най-ранни промени при глаукома. Горди сме, успяхме да въведем тази методика и у нас.

Глаукомата обикновено протича безсимптомно, много често пациентът случайно закривайки едното си око, установява, че не вижда. Ако се попита насочено, той може да спомене за напрежение в очите, сълзене, честа смяна на очилата. Зрителната острота се запазва нормална до крайните стадии. Поради това профилактиката е много важна.
Диагностицирана рано, глаукомата може да се контролира успешно със съвременните терапевтични възможности и пациентите да запазят зрението си и да водят пълноценен живот.

Терапията е медикаментозна, лазерна и хирургична. Целта е недопускане на прогресия в измененията чрез минимално терапевтично вмешателство т.е. започва се с медикаментозна монотерапия, при недостатъчен ефект се преминава към комбиниран медикамент.

Когато се изчерпат възможностите на медикаментозната терапия, се пристъпва към лазертерапия и при изчерпани възможности - към хирургична интервенция.
В заключение можем да обобщим, че глаукомата е социално-значимо заболяване със засягане на голяма част от населението в трудоспособна възраст. Късното й диагностициране е причина за големия брой глаукомно - болни пациенти със значително необратимо засягане на зрителната функция.

Съвременните диагностични средства дават възможност за откриване на много ранни промени в зрителната функция в резултат на глаукомно увреждане. Те са достъпни за българския пациент. Налични са множество разнообразни групи медикаменти за забавяне на прогресията на глаукомата. Поради това профилактиката е от съществена важност за ранно откриване и своевременно лечение на пациентите с глаукома.

В услуга на нашите пациенти, през седмицата за борба с глаукомата организираме безплатни профилактични прегледи.

доц. д-р Елена Мермеклиева дм
Отделение по очни болести, УМБАЛ „Лозенец“, МФ при СУ „Св. Климент Охридски“, София