Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
20.12.2022 Вторник
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по клинична микробиология“

На основание чл. 9, ал. 1, т. 3  от Договора за управление на МБАЛ „Лозенец“ ЕАДи във връзка с чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

 I. Обявявам: 1 свободно място за длъжността „лекар, специализант по клинична микробиология“

II. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да представят следните документи:

-  Заявление за кандидатстване – свободен текст

-  Автобиография – европейски формуляр

-  Мотивационно писмо

-  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и приложението към нея – ксерокопие, заверено с гриф „Вярно с оригиала“ и подпис

-  Свидетелство за придобита специалност в системата на здравеопазването (ако има такава)

-  Удостоверение за членство в БЛС – за лекари

Документите се представят в Деловодството на болницата в срок до 16.30 ч. на 20.01.2023 г.

III. Определяне на кандидатите, които да заемат длъжността „лекар, специализант по клинична микробиология“

След изтичане на крайния срок за подаване на документи от кандидатите, Комисия, чийто състав и задачи се определят с отделна заповед, прави подбор по документи и събеседване, като приключва работата си с Протокол с класиране на кандидатите и предложение за името на този от тях, който да заеме обявената свободна длъжност в съответствие с чл.68, ал.1, т.2 от КТ.

Възлагам на Десислава Пенчева – Нач.отдел „Човешки ресурси“ да организира:

  1. Подготвяне и публикуване в сайта на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД на обявата за 1 свободно място за длъжността „лекар, специализант по клинична микробиология“

  2. Организиране едновременното публикуване на обявата и на интернет портала за специализанти, разработен и поддържан от Министерството на здравеопазването за обявените свободни длъжности.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам.директора на болницата.

Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.