Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
25.11.2022 Петък
УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

УМБАЛ „Лозенец“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ в КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

Изисквания:

Завършено образование по специалността „медицински лаборант“

 

Кандидатите следва да представят:

-          Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

-          Копие на диплома за придобита правоспособност „медицинска сестра“

-          Ксерокопие на трудова книжка

 

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Заплащането и условията се коментират на събеседването.

 

Телефони за информация: 02/9607221- главна мед.сестра, 02/9607483 – отдел „Човешки ресурси“