Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
04.10.2022 Вторник
УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ в КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ в КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

 

Изисквания:

Завършено образование по специалността „медицинска сестра“

Кандидатите следва да представят:

- Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

- Копие на диплома за придобита правоспособност „медицинска сестра“

- Ксерокопие на трудова книжка

 

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. 

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Заплащането и условията се коментират на събеседването.

Телефони за информация: 02/9607221- главна мед.сестра, 02/9607483 – отдел „Човешки ресурси“