Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
26.09.2022 Понеделник
Съобщение

Със Заповед № РД-16-210/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органи на управление - съвет на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец" ЕАД, ЕИК 205967328.

Информация за обявения конкурс, може да бъде получена на електронната страница на МЗ:
Kонкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ (government.bg)

Финансова информация - Годишен отчет за 2021

  • Доклад одитор за консолидиран ГФО - PDF;
  • Консолидиран годишен доклад -  PDF;
  • Консолидиран КФО - PDF.