Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
15.03.2023 Сряда
Обявява конкурс Управител на Медицински център “Лозенец“ ЕООД

Протокол от 15.03.2023 

На основание  чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и прието решение  от Протокол №8 / 18.01.2023 год. на заседание на Съвета на директорите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД за избор на управител на Медицински център „Лозенец“ ЕООД и  Заповед № 34/08.02.2023г  г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение  “Лозенец” ЕАД  обявява конкурс за длъжността :

 –    Управител на Медицински център “Лозенец“ ЕООД-  за срок от 3 години

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

  До конкурс за избор на управител на МЦ „Лозенец” ЕООД се допуска лице, което:

 1. е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
 2. има най-малко 5 години професионален опит;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
 6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 13. притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина , с призната специалност и квалификация по „Здравен мениджмънт”;
 14. членува в БЛС.

 

Определя тема за писмена работа:

 “Концепция за развитие на дъщерното търговското дружество за 3-годишен период на управление”.

          Определя следната тема за събеседването:

        „Стратегия за развитието  на Медицински център“Лозенец“ ЕООД

II.Необходими документи:

 1. заявление за участие в конкурса- свободен текст;
 2. нотариално заверени копия от документи за придобито образование висше – магистър по медицина и квалификация по „Здравен мениджмънт”;
 3. нотариално заверени копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 4. подробна автобиография (Европейски формат);
 5. свидетелство за съдимост -оригинал;
 6. медицинско свидетелство- оригинал;
 7. документ, доказващ членство в БЛС-оригинал;
 8. в отделен, запечатан плик - разработената концепция за развитие на дъщерното търговското дружество (Медицинския център) за 3-годишен период на управление

Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението за конкурса, не се регистрират. До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на изискванията за провеждане на конкурса.

Въз основа на решението за извършване на предварителен подбор, комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, който се обявява чрез публикуване на електронната страница на болницата в срок от 7 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления .

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 * Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

III.Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три етапа:

–  първи етап – предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички посочени документи  и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания);

– втори етап – оценка на разработената концепция за развитие на дъщерното търговското дружество за 3-годишен период на управление;

-трети етап – интервю (събеседване) с допуснатите кандидати.

Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху: нормативната база за извършване на медицинските услуги; задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на дружеството; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

Комисията по провеждане на конкурса дава следните оценки на допуснатите кандидати:

Оценка, по шестобалната система, на разработената концепция за развитие на дъщерното търговското дружество за 3-годишен период на управление.

Оценка, по шестобалната система, от събеседването с кандидата.

Средната оценка е за цялостното представяне на кандидата

Интервюто (събеседване) включва въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на дружеството, представяне на способностите и уменията на кандидатите в областта на стратегическото планиране, определяне на отговорности и приоритети за постигане на максимален резултат, в съответствие с поставените цели, умение за вземане на навременни и адекватни управленски решения, административни, професионални и делови качества.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването се съобщава накандидатите от председатела на комисията.

Преди провеждането на събеседването, всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената концепция.

В хода на събеседването, на всеки кандидат се дава възможност да направи кратко представяне на концепцията. На кандидатите се поставят сходни въпроси.

 IV.Срок и място за подаване на документи 

  Заявления се подават всеки работен ден /понеделник-петък/ от 08.00ч. до 16.00 ч. в “Деловодството” на МБАЛ “Лозенец“ЕАД в срок до 01.03.2023г.

 С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на длъжността Управител на Медицински център „Лозенец „ЕООД. 

На кандидатите за длъжността Управител на Медицински център „Лозенец“ ЕООД може да бъде предоставена справка за приходите и разходите на центъра за 2020г. и 2021г., както и Медико-статистическата информация за съответните години.

 

С участника класиран на първо място се сключва договор за управление на дружеството за срок до 3 /три/ години.

 

Телефони за допълнителна информация:

 

- 02/9607483– Добринка Стоянова  – Експерт в „Човешки ресурси“

- 02/9607270– Григор Манчев – Началник отдел „Правен“

- 02/9607479– Надя Пешарова –счетоводител