Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
17.11.2022 Четвъртък
Обява за конкурс за НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

                   „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”

Изисквания:

• образование - за длъжността „Началник отделение” - висше-магистър по медицина, лекар –с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на клиниката;

• членство в БЛС.

• компютърна грамотност;

• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер, да няма образувани наказателни преписки и висящи наказателни дела и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

• заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина - нотариално заверено;

• копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено;

• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС– нотариално заверено;

• свидетелство за съдимост – оригинал;

• удостоверение за наличие или липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и/или повдигнати обвинения - оригинал;

• копие от трудова книжка– нотариално заверено;

• автобиография;

• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

• Всеки от кандидатите представя писмен проект по тема:

„Опитимизиране на медицинската и икономическа ефективност на ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“

Проектът следва да включва предложения за:

v  подобряване на цялостния медицински и административен мениджмънт на структурата,

v  оптимизиране управлението и контрола и качеството на лечение в отделението,

v  подобрен контрол върху разходите.

v  въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството”.

 

Ред за провеждане на конкурса:

• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Лозенец” ЕАД.

• Втори етап – оценка на писмената разработка.

• Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху: нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична помощ; критерии и показатели за анализ на дейността на отделението в количествен, качествен и финансов аспект; задачи и отговорности на началника на отделението за повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги; задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на клиниката; управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

IV. Подаване на документи за участие в конкурса:

• Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД – ул. “Козяк” № 1 – Административна сграда.

• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:

Конкурс за избор на Началник на отделение по гастроентерология при МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

• Писмената разработка за началник на клиника се прилага в отделен запечатан непрозрачен плик, вложен в основния плик на кандидата.

• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата във в-к „Труд”. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.

На кандидатите за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ се предоставя: Длъжностна характеристика, Справка за приходите и разходите на отделението за 2020 г. и 2021г. и Медико-статистическата информация за съответните години.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на обявените позиции се сключва за срок до три години, съгласно чл.68, ал.7 от ЗЛЗ.

Телефони за допълнителна информация:

02/9607483; 02/9607270; 02/9607601.