Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
01.08.2023 Вторник
МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”

МБАЛ “ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА  ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”Протокол от работа на комисия може да видите тук

Изисквания:

• образование:

- за длъжността „НАЧАЛНИК НА  ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ” - висше-магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице с призната специалност, съответстваща на профила на лабораторията;

• членство в БЛС.

• компютърна грамотност;

• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер, да няма образувани наказателни преписки и висящи наказателни дела и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

• заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина - нотариално заверено;

• копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено;

• копие от документ за придобито научно звание „доцент” или „професор”– нотариално заверено;

• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС– нотариално заверено;

• свидетелство за съдимост – оригинал;

• копие от трудова книжка– нотариално заверено;

• автобиография;

• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

• Всеки от кандидатите представя писмен проект по тема:

„Оптимизиране на медицинската и икономическа ефективност наЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ“

Проектът следва да включва предложения за:

v  подобряване на цялостния медицински и административен мениджмънт на структурата,

v  оптимизиране управлението и контрола и качеството на структурата,  подобрен контрол върху разходите.

v  въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството”.

 Ред за провеждане на конкурса:

• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Лозенец” ЕАД.

• Втори етап – оценка на писмената разработка.

• Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху: нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична помощ; критерии и показатели за анализ на дейността на лабораторията в количествен, качествен и финансов аспект; задачи и отговорности на началника на клиниката за повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги; задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на лабораторията; управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

Комисията по провеждане на конкурса ще дава следните оценки на допуснатите кандидати:

Оценка, по шестобалната система, на разработения проект.

Оценка, по шестобалната система, от събеседването с кандидата.

Средна оценка от цялостното представяне на кандидата.

IV. Подаване на документи за участие в конкурса:

• Документите се приемат всеки работен ден до 30.06.2023г. от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД – ул. “Козяк” № 1 – Административна сграда.

• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:

Конкурс за избор на „НАЧАЛНИК НА  ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ ” при МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

• Писмената разработка за „Началник на  лаборатория по клинична имунология ” се прилага в отделен запечатан непрозрачен плик, вложен в основния плик на кандидата.

На кандидатите за длъжността „Началник на  лаборатория по клинична имунология”, при поискване може да бъде предоставвена: Длъжностна характеристика, Справка за приходите и разходите на лабораторията  за 2020 г. и 2021г. и Медико-статистическата информация за съответните години.

Трудовият договор с кандидата, избран за заемане на обявената позиция се сключва за срок до три години, съгласно чл.68, ал.7 от ЗЛЗ.

Телефони за допълнителна информация:

02/9607483; 02/9607270; 02/9607601.