Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Протокол от комисия за избор на специализанти по хирургия

П Р О Т О К О Л

 

на Комисията, назначена да разгледа постъпилите документи и да проведе събеседване с кандидатите за длъжността „лекар, специализант по хирургия“

 

 

На 08.11.2023 в 10,00 ч. комисия, назначена със заповед № 312/08.11.2023 г. на Изпълнителния директор на болницата, в състав:

                                               

          Председател:

      1. Доц.д-р Олег Чолаков, дм -Началник Хирургична клиника

          Членове:

      2. Д-р Антони Михайлов – Началник отделение по хирургия

      3  Д-р Александра Димова – Началник отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

 4. Добринка Стоилкова – Специалист УЧР

 5. Марсел Методиев – Главен юрисконсулт

 

се събра за разглеждане на постъпилите документи по обявата за три свободни мяста за длъжността „лекар, специализант по хирургия“.

До крайния срок за подаване са постъпили документи от трима кандидати.

 

І. Комисията започна действия по отваряне и разглеждане на постъпилите документи:

- Отвори и разгледа съдържанието на плик с вх.№1660, постъпил в Деловодството на 18.10.2023 г. от д-р Гергана Иванова Петрова, дм и установи, че са налични всички изискани в обявата документи.

Комисията реши, че допуска кандидата до провеждане на събеседване.

- Отвори и разгледа съдържанието на плик с вх.№1735, постъпил в Деловодството на 31.10.2023 г. от д-р Мартина Димитрова Папазова  и установи, че са налични всички изискани в обявата документи.

Комисията реши, че допуска кандидата до провеждане на събеседване.

- Отвори и разгледа съдържанието на плик с вх.№1764, постъпил в Деловодството на 03.11.2023 г. от д-р Георги Николаев Кацарски и установи, че са налични всички изискани в обявата документи.

Комисията реши, че допуска кандидата до провеждане на събеседване.

 

След което Комисията взе решение събеседването с допуснатите кандидати да се проведе на 09.11.2023г. от 14.00 ч. в Административната сграда в Залата за обучение.

 

ІІ. На 09.11.2023г. от 14.00 ч. се проведе събеседване с допуснатите кандидати, на които беше съобщено предварително по телефона за датата, часа и мястото на събеседването.

Комисията провери знанията на явилите се на събеседване  кандидати по поставените в конспекта въпроси, както и други умения и компетенции. Д-р Петрова и д-р Папазова се представиха отлично. Показаха много добра подготовка по  въпросите от конспекта, отговориха изчерпателно на всички поставени въпроси. И двете проявиха увереност и огромно желание да се развиват в областта на хирургията.  Д-р Кацарски се представи много слабо. Беше притеснен, неуверен и неподготвен, не показа необходимите знания и желание за реализация.

ІІІ. Комисията реши да не класира д-р Кацарски, който се представи изключително слабо на събеседването като получи оценка среден 3.00, след което извърши класиране на останалите 2-ма кандидати, съгласно посочената в обявата формула:

 

Общ бал = К1+К2+К3х2,  където

К1 – Среден успех от следването и държавните изпити;

К2 – Оценка по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства – в случая специалност хирургия;

К3 – Оценка на резултата от събеседването, при взети предвид резултат от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства и други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността, умножена по коефициент 2.

Резултатите бяха нанесени в таблица с общ бал, получен по горепосочената формула.

 

Кандидат

Специалност

К1

К2

К3

Общ бал

1

Д-р Мартина Димитрова Папазова

Хирургия

5,25

6,00

12,00

23,25

2

Д-р Гергана Иванова Петрова

Хирургия

4,50

6,00

12,00

22,50

 

ІV. Комисията единодушно взе следните решения:

  1. Предлага на изпълнителния директор на болницата да бъдат сключени трудови договори по чл.68, ал.1, т.2 от КТ за длъжността „лекар, специализант по хирургия“ с класираните  2-ма кандидати д-р Папазова и д-р Петрова.