Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обявява публичен търг с тайно наддаване

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на паркинг на територията на МБАЛ „Лозенец” ЕАД гр. София, находящ се в гр. София, ул.”Козяк” № 1.

МБАЛ „Лозенец” ЕАД гр. София  на основание чл. 29 ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение на Съвета на директорите на дружеството, обективирано в Протокол №2/24.01.2024 г. и на основание Заповед № 18/30.01.2024 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец” ЕАД

Документи за участие:

1. Образци на документите на участниците.
2. Документация за участие;


Дата на публикуване: 30.01.2024 г.

1. Протокол от работата на комисията;
2. ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛИ ТЪРГА;