Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обява за търг за отдаване на оборудвани стоматологични кабинета

 МБАЛ „Лозенец“ ЕАД обявява  Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект:

„Клиника за дентални дейности състояща се от три броя  оборудвани стоматологични кабинета и самостоятелна стерилизационна към тях“, на адрес, гр.София 1407, ул.“Козяк“ №1 в поликлиничната част.

 

Срокът на отдаване е 5 /пет/ години, като началната тръжна месечна цена, от 4600  /четири хиляди и шестстотин/ лева, без включен ДДС се намалява с 10% и я определям на 4 140 .00 (четири хиляди сто и четиридесет) лв. без ДДС.

 

1. Кандидатите следва да са физически и юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон  и да са специалисти в областта на денталната медицина с минимална образователно -квалификационна степен „Магистър“, осъществяващи дейност, като лекари по дентална медицина. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за осъществяване на дентална медицина.

2. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

2.1 След изтичане на 14  /четиринадесет/ дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед  за класиране, избраният за наемател, внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметката на  МБАЛ“Лозенец“ ЕАД:

 IBAN : BG13NASB96201010951801 ,BIC на банката:

NASBBGSF,Обслужваща банка :  „Българска банка за развитие“ АД.

която обезпечава изпълнението на договора;

2.2 наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по  сметката на МБАЛ“Лозенец“ ЕАД:

IBAN : BG13NASB96201010951801

 BIC на банката: NASBBGSF -  „Българска банка за развитие“ АД.

 

I. Получаване на тръжната документация.

1. Тръжните книжа могат да бъдат изтеглени от сайта на МБАЛ „Лозенец”ЕАД http://lozenetz-hospital.bg/.

 

            II. Оглед на обекта.

1.Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден от 10.00ч до 16.30ч до крайната дата за подаване на оферти – 08.06.2023г.

2.Извършването на огледа се удостоверява  чрез представяне на декларация.  Достъп до помещенията се осъществява по подадена предварителна заявка от кандидата на тел.02/9607219 или на адреса посочен по-горе.

 

III.  Подаване на предложенията

1. Предложенията се подават всеки работен ден от 09.00 до 16.30ч от деня на публикуването на съобщението за търг до 16.30ч на 08.06.2023г. на адрес: гр.София,1407 ул.“Козяк“№1, МБАЛ“Лозенец“ ЕАД- административна сграда -деловодство. Към предложението, участникът следва да приложи документ за внесен, в касата на болницата, депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена или 414.00 /четиристотин и четиринадесет/ лв. 

 

IV. Отваряне на предложенията.Класиране.

1.Предложенията ще бъдат отворени на 09.06.2023г. от 10,00 часа в на адрес, гр.София,1407 ул.Козяк“№1 МБАЛ “Лозенец“ЕАД, административна сграда. Критерият за оценяване на кандидатите е най-висока предложена тръжна цена. Предложенията, които не отговарят на одобрените образци, не са попълнени изрядно или не съдържат пълния набор от документи не се разглеждат, а подалият ги участник се отстранява. 

V. Изискуеми документи.

1.За участие в търга, кандидатите следва да представят всеки един от изчерпателно изброените по-долу документи:

а/ Заявление за участие –образец №1;

            б/За физическите лица лична карта, за юридическите лица справка  извлечение от официалния сайт на Търговски регистър и ЮЛНЦ;

            в/ Декларация за извършен оглед на обекта-образец №2;

            г/ Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга в случаите, когато участникът се представлява от пълномощник;

            д/ Диплом за образователно-квалификационна степен „Магистър“ по дентална медицина;

            е/ Документ за платен депозит;

 

2. Гореизброените документи, при подаването им, трябва да са поставени и затворени в запечатан непрозрачен плик, по начин, непозволяващ изваждането на част от документацията без отваряне.

3.Върху плика се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.

4. При неизпълнение на горепосочените условия, кандидатите няма да бъдат допуснати до участие в търга. 

VII. Провеждане на търга 

1. Комисия определена със Заповед на изпълнителния директор на МБАЛ “Лозенец“ ЕАД ще разгледа подадените заявления и ще допусне до търга с явно наддаване участниците, които отговарят на условията на търга.

2. Стъпката за наддаване е 200 лв. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга, предложената окончателна цена и закрива търга.

3. Търгът завършва със Заповед на изпълнителния директор на МБАЛ“Лозенец“ЕАД за:

3.1 определяне на наемател на обекта

3.2 прекратяване на търга

4.Заповедта се издава в 10-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава на участниците в процедурата.

VIII. Сключване на Договор

1.Изпълнителният директор сключва договор за наем с лицето, определено за наемател, след внасяне на гаранционния депозит и предоставяне на оригинални или заверени копия на документи, които удостоверяват, че лицето което е определено за наемател няма задължение по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК към държавата или общината, в която е седалището и адреса му по регистрация, освен ако е допуснато разсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

Документи 

 

За допълнителна информация: гр.София, ул.“Козяк“ №1, тел 02 9607270