Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обява за избор на регистриран одитор за преглед и заверка на годишен финансов отчет

МБАЛ „Лозенец“ еад публикува обява за избор на регистриран одитор за преглед и заверка на годишен финансов отчет за 2023 г.

1. Обява
2. Приложения-образци

3. Протокол от работата на комисията