Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Човешки папиломен вирус (ЧПВ, HPV)


Човешкият папиломен вирус (ЧПВ, HPV) има над 100 различни субтипа. Често инфекциите са безсимптомни, а клиничните изяви могат да варират според анатомичната локализация и типа на причинителя. От описаните към момента типове, над 40 инфектират аногениталния тракт, а 1/3 от тях се считат за онкогенни. Аногениталните HPV се разделят на две категории – ниско-рискови (с нисък онкогенен потенциал) и средно-високо-рискови (със среден до висок онкогенен потенциал). Високорисковите HPV могат да причинят преканцерозни лезии и инвазивни неоплазии (рак на маточната шийка), докато ниско-рисковите често инфектират безсимптомно или предизвикват генитални брадавици.

High+Low PapillomaStrip се прилага в лабораторията по вирусология при УМБАЛ „Лозенец“ за откриване на HPV вирусна ДНК. Извършва се с проби от цервикален/уретрален секрет. Методът се основава на екстракция на вирусна ДНК, амплификация на специфични за вирусните типове нуклеотидни последователности (PCR) и хибридизация върху мембрана. Изследването е качествено и може да установи наличие на деветнадесет високорискови типа (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 и 82), както и на осемнадесет нискорискови типа HPV (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 70, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 91). Резултатът се получава до седем работни дни и се интерпретира като положителен или отрицателен за всеки от изследваните типове HPV.