Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Изкуственият интелект скоро ще помага за диагностика на очни заболявания

–      Доц. Мермеклиева, през март болница „Лозенец“ организира безплатни прегледи за превенция на глаукомата, предназначени за хора над 45 години. Какви са резултатите от проведените прегледи?

–      Както всяка година и тази, по време на световната седмица за борба с глаукомата, организирахме безплатни очни прегледи със скринингови изследвания за най-често срещаната форма на глаукома. Прегледахме 85 души на възраст над 45 г. и установихме повишено вътреочно налягане при 8 от тях, като двама имаха поставена диагноза глаукома, но тя не беше добре компенсирана, а при останалите шест това се случи за първи път и бяха насочени за допълнителни изследвания. Заедно с това бяха открити и други социално значими заболявания, като макулна дегенерация, диабетна ретинопатия и катаракта.

–      Глаукомата е сред основните причини за слепота в световен мащаб. Защо това заболяване е толкова коварно?

–      Глаукомата е на едно от първите места по необратима слепота в света, тъй като в много голям процент от случаите протича безсимптомно и пациентите много късно, най-често случайно закривайки едното си око, установяват, че не виждат. И тъй като глаукомата е невродегенеративно заболяване, то възстановяване на вече увреденото зрение е невъзможно. Именно затова профилактичните скринингови прегледи са от изключителна важност при това заболяване.

–      Какви стъпки се предприемат след диагностициране с глаукома?

–      Съвременното развитие на офталмологията предлага множество методи за ранна диагностика и лечение на глаукомата, стига пациентите да посещават редовно лекуващия ги офталмолог. Като под лечение в случая имаме предвид да поддържаме зрителната функция в състоянието, в което сме я диагностицирали, да предотвратим прогресията в измененията, тъй като за момента все още нямаме механизъм, чрез който да възвърнем вече увредената функция на окото. Имаме обаче много съвременни методи за диагностика, което позволява да открием много ранни, едва доловими изменения, което гарантира благоприятен ход на заболяването и запазване качеството на живот на пациентите. В болница „Лозенец“ разполагаме с всичко необходимо за диагностика и лечение на глаукомата.

–      По ваши наблюдения по-отговорни ли са вече хората към своето зрение? Посещават ли по-редовно офталмолог?

–      Различно, но като цяло се забелязва известно подобрение на здравната култура на населението. За това допринасят и задължителните профилактични прегледи, които се организират по линия на трудовата медицина. В днешно време голяма част от хората работят предимно с очите си и ценят тяхното здраве. Но като цяло, предвид лесния съвременен достъп до всякакъв вид информация, болшинството от хората са много по-осведомени. Разбира се, винаги ще има и такива, които неглижират здравето си, има ги и в много по-богатите страни от нас.

–      Имате над 20-годишен опит. Кои са най-често срещаните зрителни проблеми във вашата практика?

–      При мен най-често попадат хора със заболявания на ретината – макулна дегенерация, диабетна ретинопатия, наследствени ретинални дистрофии. Ежедневно се срещам и с хора с катаракта, глаукома, възпалителни заболявания на окото, с невроофталмологични проблеми, рефрактивни аномалии.

–      Вие сте единственият лицензиран електрофизиолог в офталмологията в България. Какво всъщност представлява електрофизиологията и какво е значението й в офталмологията?

–      Електрофизиологията на зрението е много сложна наука, изискваща задълбочени познания в областта на физиологията, офталмологията, неврологията, физиката и други. Задължителни са също и специфични знания от техническите науки. Но нейното владеене ни дава възможност обективно да изследваме много прецизно функцията на целия зрителен анализатор от ретината до зрителната кора на ниво клетка. Това е много важно за ранната диагностиката на заболявания като глаукома, диабетна ретинопатия и особено при различните наследствени ретинални дистрофии, където е от изключителна важност за поставяне на правилната диагноза. Предимството на електрофизиологичните методи е, че улавят много ранни промени във функцията на все още живи, но страдащи клетки, за разлика от другите съществуващи методи, които визуализират промяна в структурата, случваща се при загиване на голям брой клетки, което е необратим процес, на който не можем да повлияем. Например според проучвания при ретинните ганглийни клетки забележима промяна в структурата при добилия популярност сред пациентите „очен скенер“ се визуализира при загуба на 1/3 от клетките. Предимството на електрофизиологичните методи е, че успява да диагностицира състоянието на тези клетки преди загиването им, във фаза, когато те страдат, поради което понижават функцията си. В този стадий при проведена адекватна терапия промените са все още обратими.

–      Офталмологията е бързоразвиваща се специалност. Кои са последните значими иновации, които вече се прилагат?

–      Офталмологията е високотехнологична специалност, поради което в последните години се внедриха много иновативни методи за диагностика и лечение – появиха се вътреочни лещи, които много наподобяват и почти напълно заместват човешката леща. Внедриха се много и различни видове лазери, масово се използват сложни апарати, които дават възможност за терапия на много нелечими доскоро заболявания. Развитието на оптиката доведе до появата на очила със специален дизайн на лещите, които предотвратяват прогресията на късогледството при децата. Изобретиха се съвременни устройства за слабозрящи, някои от които се имплантират в окото. Все по-широко се използват възможностите на регенеративната медицина чрез използване на стволови клетки. Откри се генна терапия за лечение на някои наследствени ретинални дистрофии. Все по-близо сме до масовото използване на изкуствения интелект за скринингова диагностика при глаукома, диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, както и внедряване на роботизираната хирургия. Въобще през следващите години очакваме внедряване на много иновации, които несъмнено ще направят работата ни по-ефективна и пациентите ни по-здрави.

Доц. д-р Елена Мермеклиева е специалист по офталмология с 20-годишен опит в диагностиката и лечението на всички очни заболявания със специален интерес към заболяванията на ретината, офталмоневрологията, възпалителните заболявания, глаукомата, хирургията на катаракта, окулопластичнaта хирургия, естетичната медицина и високоспециализираните дейности в областта на офталмологията. Доц. Мермеклиева е единственият лицензиран електрофизиолог в офталмологията в България. През 1997 г. придобива степен магистър по медицина в МУ – София. Притежава специалност по здравен мениджмънт от 2003 г. През 2018 г. придобива научно-образователна степен „доктор“. От февруари 2020 г. е доцент по офталмология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и УМБАЛ „Лозенец“. Печелила е множество международни грантове за специализации в редица държави в чужбина.