Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Изкуственият интелект може да помага в интерпретирането на данните от образната диагностика

Специализирани сме в откриването на вродени заболявания и аномалии на плода, разполагаме с високотехнологична апаратура, посочва лекарят ординатор в отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Лозенец"

Проф. д-р Георги Хаджидеков е завършил Медицинския университет в София. Има специалност "Образна диагностика" и научната степен "доктор". Специализирал е във Франция. От 2002 г. е част от екипа на УМБАЛ "Лозенец". От 2007 г. е щатен преподавател в Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

- Проф. Хаджидеков, вие сте трето поколение рентгенолог, преподавател сте в Медицинския факултет на СУ „Климент Охридски", наскоро станахте професор. Разкажете ни за тази традиция във вашето семейство, защо лекар и защо рентгенолог точно в болница „Лозенец"?

– Основите за любовта към медицината и рентгенологията поставя дядо ми, на когото съм кръстен. За времето си изтъкнат професор, полиглот и същевременно много скромен и тих човек. Баща ми, дългогодишен ръководител на катедра в Медицинския университет - София, пази в сърцето си незабравими спомени за дядо, много ми е разказвал за него, за ценните съвети, които му е давал. Част от професионалния път на моя дядо е преминал в нашата болница. И двамата оставят неусетно, но значимо траен пример за подражание за мен, а също и за сестра ми, която упражнява същата професия.

- Образната диагностика е ключова област от медицината, но не е много популярна за читателите. Може ли да им разясните с какво се занимава тя?

– Образната диагностика има за цел чрез различни физични принципи да доставя образи на части и органи на човешкото тяло, променени или не, от болестни процеси. Доскоро наричахме специалността „рентгенология, защото получаването на диагностични образи се основаваше само на рентгеновите лъчи. Днес я назоваваме"„образна диагностика, защото използва и методи, които не са базирани на рентгенови лъчи, а именно ултразвуковото изследване и магнитнорезонансната образна диагностика. Но можем да кажем, че и това наименование не отразява изцяло обхвата на специалността, тъй като под контрола на образните методи рентгенологът може да извършва и минимално инвазивни терапевтични, лечебни процедури – т.нар интервенционална рентгенология.

- В кои случаи предпочитате конвенционални и в кои специализирани методики за образната диагностика?

– Градирането на образните методи за достигането на диагнозата следва принципите от лесноосъществимия метод към по-сложния, от по-малко лъченатоварващия към по-натоварващия, от по-евтиния към по-скъпия, от по-неинвазивния към по-инвазивния. Ако с обикновената рентгенография се отговаря на диагностичния въпрос, какво по-добре от това, не са нужни други методи. Степенуването на методите е основен процес при всяка клинична ситуация. Изградени са общоприети препоръки за осъществяването им. Основното е на кои въпроси на клинициста трябва да отговорим. Да, измененията при някои заболявания са видни само при най-усъвършенстваните технологично образни методи, но невинаги е нужно да започваме с тях.

- С какво образната диагностика тук е по-различна? С каква техника и апаратура разполагате и тя по-модерна ли е, отколкото в други големи болници в страната?

– Отделението по образна диагностика на Университетската болница „Лозенец разполага с апаратурен парк, който е един от най-добрите за лечебните заведения в страната. На първо място ще посоча апаратурата за магнитен резнонанс 3Тесла, т.е, с висока напрегнатост на магнитното поле, което гарантира висока тъканна разделителна способност на получените образи и за по-късо време в сравнение с традиционните. Компютърният томограф, доставящ едновременно 256 среза от човешкото тяло, също е продукт на най-съвременна технология. Модерна е и апаратурата за ултразвукови изследвания, за определяне на костната плътност, дигитални са и апаратите за класическите рентгенови изследвания. Притежаваме и система за архивиране и предаване на образите от всички образни изследвания.

- С какви лекари разполага екипът на отделението?

– Най-ценни от състава на отделението са младите колеги - специализанти и тези с отскоро призната специалност. Те са мотивирани за израстване в професията, имат голям интерес към научни изследвания и преподаване и са бъдещето на нашата структура.

- Отделението ви е специализирано в магнитнорезонансна пренатална (преди раждането) диагностика на вродени заболявания и аномалии на плода. Разкажете нещо повече за този вид диагностика?

– Пренаталната, или фетална магнитно-резонансна, диагностика е съвременен дял от медицинската практика. Тя цели чрез магнитнорезонансната диагностика да открие, потвърди или отхвърли изменения в плода, които акушер-гинекологът подозира от ултразвуковото или клиничното изследване. Методът надхвърля възможностите на ултразвуковото изследване. Диагностиката на аномалии още преди раждането дава по-големи възможности за по-нататъшното поведение или развитието на новороденото и при детето. Ние си сътрудничим с редица акушер-гинеколози и сме референтни за тях чрез метода. Отначало пренаталната магнитнорезонансна диагностика откриваше само промени в главния мозък. С технологичното развитие на апаратурата днес се диагностицират и промени в редица други органи. Както при много други случаи, ранната диагностика е от основно значение за оптимално последващо поведение.

- Във вашето отделение се извършват и изследвания за остеопороза, която е социалнозначим проблем. Въпреки това все още тези изследвания се заплащат, а не се поемат от НЗОК. Как мислите, дали профилактиката за остеопороза не трябва да стане държавна политика? И какви са вашите наблюдения - българката информирана ли е и идва ли на профилактични прегледи за остеопороза?

Остеопорозата засяга голяма част от жените след менопаузата, по-малко мъже. Деминерализацията на костите увеличава значително риска от фрактури - счупвания на костите, които могат да имат значими последствия, които могат да доведат дори до инвалидизация. И тук ранната диагностика е важна за избягване на нежелани усложнения, а има и медикаментозни възможности за предотвратяването им. В много страни има препоръки към жените в менопауза за периодично изследване на костната плътност. Важно е да има по-широка разяснителна здравна информация за сенсибилизиране на рисковия контингент и разширяване на здравната култура. Улеснението за провеждането на такива изследвания е полезно заради социалната значимост на заболяването.

- Как си партнирате с колегите си клиницисти в болницата? Търсят ли ви често за съдействие?

– Образната диагностика все повече е клинична специалност. Сътрудничеството с другите клиницисти е задължителен елемент в работати ни. Диагностичните и терапевтичните въпроси в днешно време се решават екипно, с мултидисциплинарен подход. Сътрудничеството ни с колегите е тясно и то ражда взаимно доверие. Нека припомним, че в голям процент образното изследване е поискано от други специалисти, а не от пациента. Екипното начало е в основата на съвременната медицинска практика и все повече налага и субспециализация в образната диагностика за осигуряване на по-добър отговор и по-добро сътрудничество с клинициста.

- На 10.11.2023 г. в лечебното заведение ще се проведе традиционният форум „Клинични дни „Лозенец", този път посветен на образната диагностика. Защо точно за образната диагностика и какви теми ще бъдат презентирани? Разгръщате и сериозна научна дейност, имате над 230 научни публикации, отскоро сте и професор. В кои сфери са научните ви интереси?

– Пренаталната, фетална магнитнорезонансна диагностика е в центъра на научните ми интереси. Проучванията ми целят разширението на обхвата на метода, използването на някои форми на изкуствения интелект в интерпретирането на образите, в търсене на форми за количествена (квантитативна) оценка на измененията. Имам разработки в приложението на иновативни методики на магнитнорезонансната урография в детска възраст, предоставящи не само морфологична, но и функционална оценка на бъбреците. Обобщено, научните ми интереси обхващат пренаталната, педиатричната и урогениталната магнитнорезонансна диагностика. Участвам активно и в работата и инциативите на европейските дружества по тези субспециалности.