Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Финансиране
Финансова информация - Годишен отчет за 2021

 • Доклад одитор за консолидиран ГФОPDF;
 • Консолидиран годишен доклад -  PDF;
 • Консолидиран КФОPDF.


Източници за финансиране на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД са:

 • Националната здравноосигурителна каса;
 • Дружествата за доброволно здравно осигуряване;
 • Местни и чуждестранни компании и частни лица.

Трансплантацията на органи, тъкани и клетки се финансира по реда на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД може да развива дейност и по национални здравни програми, финансирани по реда на Закона за здравето.

Приходите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД се формират от постъпления от:

 • Средства от Националната здравноосигурителна каса за пакета здравни услуги, приети с Националния рамков договор и сключени договори с Националната здравноосигурителна каса;
 • Средства от доброволни здравноосигурителни фондове по сключени договори за медицинска помощ;
 • Директни плащания от местни и чуждестранни частни лица или компании за медицинско обслужване;
 • Приходи от обучение на студенти, специализанти и докторанти по договори с висши медицински училища;
 • Отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащата нормативна уредба;
 • Дарения, завещания и помощи;
 • Други, които не противоречат на действащата нормативна уредба.

Изразходването на средствата се извършва за:

 • Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и други правоотношения, както и съответните осигурителни плащания;
 • Издръжка;
 • Основни ремонти;
 • Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.