Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Контролни органиКонтролни органи

В МБАЛ „Лозенец“ ЕАД са създадени и функционират:

 • Медицински съвет
 • Съвет по здравни грижи
 • Лечебно-контролна комисия
 • Комисия по вътреболничните инфекции
 • Комисия по лекарствената политика
 • Комитет по условията на труд
 • Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки

Медицинският съвет е консултативен орган при управлението на болницата и се състои от директорите на клиниките, отделенията, лабораториите, заместник-директорите, началника на болничната аптека, главната медицинска сестра, председателя на дружеството на съсловната организация на БЛС.

Медицинският съвет провежда заседания най-малко веднъж на 3 месеца, които се председателстват от директора на болницата. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Съвета. На заседанията на Медицинския съвет се водят протоколи, които се подписват от присъствалите членове и председателя.

Медицинският съвет се грижи за:

 • Изпълнението на плана за дейността на болницата, медицинската, социалната и икономическата ефективност;
 • Предложенията на директорите на клиники, отделения и лаборатории за подобряване на структурата и дейността им;
 • Информационната дейност на болницата и предлага мерки за подобряването ѝ;
 • Въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
 • Програмите за научна дейност на болницата;
 • Правилниците за вътрешния ред на клиниките и отделенията в частта им, свързана с осъществяването на дейността на функционалните екипи, реда за превеждане на пациент от едно отделение в друго и реда за осъществяване на консултативна помощ.

Лечебно-контролната комисия в болницата е контролен орган по диагностично-лечебния процес. Тя заседава най-малко 1 път месечно и нейната функция е:

 • Следи за цялостното спазване на диагностично-лечебния процес в болницата в съответствие с утвърдените медицински стандарти;
 • Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности в болницата;
 • Произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи, когато е сезирана от съответното структурно звено в болницата;
 • Контролира спазването на правилата за добра медицинска практика;
 • Анализира несъвпадението на клиничната с патологоанатомичната диагноза на починали болни в болницата;
 • Всяко тримесечие изготвя доклад за своята дейност и прави предложения до директора за подобряване на лечебната дейност.

Комисията за борба с вътреболничните инфекции:

 • Разработва, обсъжда и приема планове за профилактика на вътреболничните инфекции въз основа на извършени проверки и проучвания;
 • Упражнява текущия контрол върху състоянието на болничната хигиена и противоепидемичния режим;
 • Анализира заболеваемостта от вътреболнични инфекции и предлага решения на ръководството на болницата на всеки 3 месеца;
 • Разработва антибиотичната политика на болницата и контролира изпълнението ѝ;
 • Активно издирва вътреболнични инфекции, организира проверки и контролира регистрацията им;
 • Разработва програми и указания за повишаване квалификацията на кадрите по проблемите на вътреболничните инфекции.

Съветът по здравни грижи в болницата е консултативен орган на главната медицинска сестра. Председател на съвета е главната медицинска сестра на болницата. В Съвета по здравни грижи участват старшите медицински сестри (акушерки, лаборанти, рехабилитатори) на клиниките, отделенията и лабораториите. Съветът по здравни грижи заседава два пъти в месеца по утвърден график. Той:

 • Организира и координира качеството на сестринските грижи;
 • Планира и провежда следдипломното обучение на сестринския персонал в болницата.

Лекарствената комисия на болницата:

 • Следи за цялостното спазване на принципите и особеностите на медикаментозното лечение в болницата;
 • Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на назначаваните медикаменти при диагностично-лечебните процедури на пациентите;
 • Осигурява периодична информация за нови и утвърдили се като ефективни медикаменти и схеми на лечение и взема отношение по разработването и периодичното актуализиране на рационални схеми за медикаментозно лечение при определени нозологични единици с цел избягване на полипрагмазията;
 • Обсъжда и предлага за изпитване и внедряване в болницата на нови лекарствени средства;
 • Предприема актуализация на списъците с медикаменти в лекарствените шкафове в клиниките, отделенията и кабинетите по отношение на техния вид, качество и количество;
 • Предлага периодично да се актуализира минималният резерв от медикаменти в болницата с оглед нормалното протичане на диагностично-лечебния процес и оптималното използване на финансовите ресурси.

Комисията за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки:

 • Контролира предписването, съхраняването и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки и спазването на стандарта по Чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
 • Анализира сериозните нежелани реакции, инциденти и грешки;
 • Дава предложения за подобряване на работата с кръв и кръвни съставки.

Комитетът по условията на труд:

 • Обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлага мерки за подобряването ;
 • Обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите;
 • Обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места и предлага решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работниците и служителите;
 • Извършва проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Следи състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
 • Участва в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.