Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Олга Мицова


Лекар-специалист

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология
Вътрешни болести

Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540