Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Калоян Персенски


Лекар-специалист

Клиника по акушерство и гинекология

Специалност
Акушерство и гинекология
Хирургия

График прегледи

Петък:
08:30 - 13:30
НЗОК - 08:30 - 11:30

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540