Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Радослава Въжарова, д.м.


Доц. д-р Радослава Въжарова, дм е началник Лабораторията по медицинска генетика на УМБАЛ „Лозенец“.

Доц. Въжарова завършва медицина в Медицинския Университет – София през 1994 г.

Професионалната си дейност започва през 1995 г. като лекар в 15-та Поликлиника, гр. София.

От 1995 до 2008 г. работи като асистент в Катедрата по медицинска генетика на Медицинския факултет, Медицински университет - София.

От 2008 до 2012 г. е специалист по медицинска генетика в СБАЛАГ „Майчин дом“ – София и асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на Медицинския факултет, Медицински университет - София.

От 2012 до 2017 г. работи в СБАЛГАР „Д-р Малинов“.

От 2017 г. е част от екипа на УМБАЛ „Лозенец“ и понастоящем е началник на Лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология.

През 2016 г. защитава докторантура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ по генетика. От 2012 г. и понастоящем е преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2021 г. заема академичната длъжност „доцент“. Участва в научни журита за присъждане на научни степени и академични длъжности.

Доц. д-р Радослава Въжарова проявява интерес към приложението на съвременни подходи за диагностика и превенция на редки генетични заболявания и малформативни синдроми, като е автор на редица публикации в специализирани списания.

Член е на Българския лекарски съюз, Българското дружество по генетика и геномика на човека и Европейското дружество по човешка генетика (European Society of Human Genetics).

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540