Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Искра Такева, д.м.


Началник клиника

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалност
Физикална и рехабилитационна медицина


График прегледи

Понеделник - Петък:
08:00 - 16:00

Доц. д-р Искра Димитрова Такева, дм  завършва медицина в Медицински Университет – София.

Професионалната си дейност започва през 1998 г. като лекар в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ „Св.Анна” – София. През 2014 г. работи в ОФРМ на МБАЛ „Доверие” – София. От 2015 г. и понастоящем е началник на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ „Лозенец“.

Доц. д-р Искра Такева  е специалист по Физикална и рехабилитационна медицина. През 2002 г. придобива професионална квалификация „Здравен мениджмънт”. Има завършени курсове по лазертерапия, мануална медицина (постизометрична релаксация, мануална диагностика и мануална терапия), GUNA терапия, работа с апарати за ударно-вълнова терапия и високоинтензивна лазерна терапия. 

През 2016 г. защититава докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по медицина. От 2018 г. заема академичната длъжност „доцент“. Преподавател е в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководител е на специализанти и председател на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“. Член е на редакционни колегии в научни издания и участва в научни журита за присъждане на научни степени и академични длъжности.

Доц. д-р Искра Такева проявява интерес към кардиорехабилитацията, неврорехабилитацията, рехабилитицатията при ортопедични и хирургични пациенти, като е автор  на редица публикации в специализирани списания. Извършва научно-изследователска дейност в областта на физиотерапията и рехабилитацията в трансплантологията и прилага практически подходи при транспланатирани пациенти, включително и деца.

Член е на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация, Българско дружество по мануална медицина (член на FIMM – International Federation for Manual/ Musculoskeletal Medicine) и Републиканско дружество по физикална и рехабилитационна медицина.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540