Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Радослава Въжарова, д.м.


Доц. д-р Радослава Въжарова, дм  завършва медицина в Медицински Университет – София.

Професионалната си дейност започва през 1995 г. като лекар в 15-та Поликлиника, гр. София. От 1995 до 2008 г. работи като асистент в Катедра по Медицинска генетика на Медицински факултет, Медицински университет София. От 2008 до 2012 г. работи като специалист по медицинска генетика в  СБАЛАГ „Майчин дом“ – София и като асистент в Катедра по Акушерство и гинекология на Медицински факултет, Медицински университет София. От 2012 до 2017 г. работи в СБАЛГАР „Д-р Малинов“. От 2017 г. е част от екипа на УМБАЛ „Лозенец“ и понастоящем е началник на Лабораторията по медицинска генетика.

През 2016 г. защититава докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по генетика. От 2012 г и понастоящем е преподавател в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2021 г. заема академичната длъжност „доцент“. Участва в научни журита за присъждане на научни степени и академични длъжности.

Доц. д-р Радослава Въжарова проявява интерес към приложението на съвременни подходи за диагностика и превенция на редки генетични заболявания и малформативни синдроми, като е автор на редица публикации в специализирани списания.

Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по генетика и геномика на човека, Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина и European Society of Human Genetics.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540