“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

Дата: 17.10.2018 16:00:00

Номер в РОП: 00684-2018-0018

Обявление за обществена поръчка - 22.10.2018

Решение - 22.10.2018

Документация - 22.10.2018
Приложения към документация - 22.10.2018
Проект на договор - 22.10.2018
Техническа спецификация - 22.10.2018
Техническо предложение - 22.10.2018
Ценово предложение - 22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 22.10.2018

Срок за получаване на оферти: 22.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-17-17 -19.12.2018« Обратно към всички поръчки