“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”

Дата: 27.06.2018 16:17:45

Номер в РОП: 00684-2018-0012

Обявление за обществена поръчка - 29.06.2018

Решение - 29.06.2018

Документация - 29.06.2018

Приложения към документация - 29.06.2018

Проект на договор - 29.06.2018

Техническа спецификация - 29.06.2018

Техническо предложение - 29.06.2018

Ценово предложение - 29.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.pdf - 29.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.xml - 29.06.2018

 

Срок за получаване на оферти: 02.08.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03.08.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 16.07.2018

Протокол VII-13-11/03.10.2018 - 03.10.2018

 

На 08.11.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията  по клинична имунология”.

 

Протокол VII-13-17/29.10.2018 - 06.12.2018

Протокол VII-13-28/06.12.2018 - 06.12.2018

Доклад VII-13-29/06.12.2018 - 06.12.2018

Решение VII-13-30/06.12.2018 - 06.12.2018

Обявление за частично прекратяване - 27.12.2018« Обратно към всички поръчки